NaNoWriMo

Day 28 NaNo writing inspiration: you’re not a writer, you’re a waiter

If you wait for inspiration to write, you're not a writer, you're a waiter. -Dan Poynter:

Advertisement